شما اینجا هستید: برگ نخستاستانداردهای آب و فاضلاب

 

 

 

 

استانداردهای آب

1- دانلود استاندارد کیفیت آب آشامیدنی | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه (116-3) سال 1371)


2- دانلود استاندارد مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-117) سال 1371)


3- دانلود استاندارد مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-118) سال 1371)


4- دانلود استاندارد ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-121) سال 1371)


5- دانلود استاندارد ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهری | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-129) سال 1372)


6- دانلود استاندارد گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-130) سال 1372)


7- دانلود استاندارد راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-133) سال 1374)


8- دانلود استاندارد مربوط به نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (134) سال 1374)


9- دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزارت نیرو (نشریه شماره (137) سال 1374)


10- دانلود مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری | مصوب سازمان برنامه و برودجه (نشریه شماره (163) سال 1376)


11- دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب | مصوب سازمان برنامه و بودجه (نشریه شماره (177) سال 1377)


12- دانلود راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزارت نیرو (نشریه شماره (179) سال 1377)


13- دانلود استاندارد آب آشامیدنی | ویژگی های میکروبیولوژی (شماره استاندارد 1011) شهریور سال 1386


14- دانلود استاندارد کیفیت آب آشامیدنی به زبان انگلیسی | WHO Guidelines for Drinking-water Quality - (سازمان جهانی سلامتی) سال 2008


15- دانلود استاندارد کیفیت آبهای ایران | به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و ماده 188 قانون برنامه پنجم سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی، دفتر آب و خاک، بهمن ماه 1392


16- دانلود راهنمای محاسبه شاخص کیفیت منابع آب ایران | به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی، دفتر آب و خاک، بهمن ماه 1392


17- دانلود راهنمای شناخت و بررسی عوامل مؤثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن | مصوب وزارت نیرو – معاونت امور آب و آبفا (نشریه شماره 308- الف)  فروردین سال 1389


18- دانلود دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت نیرو (نشریه شماره 318) سال 1384


19- دانلود فهرست خدمات طرح های آبرسانی «مراحل طراحی پایه و طراحی تفصیلی» | استاندارد صنعت آب و آبفا، مصوب وزارت نیرو (نشریه شماره 324-الف) اردیبهشت سال 1389


20- دانلود فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی | مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – وزارت نیرو (نشریه شماره 435) سال 1388


21- دانلود راهنمای طبقه بندی کیفیت آب خام، پساب ها و آب های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی | مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – وزارت نیرو (نشریه شماره 462) سال 1387


22- دانلود راهنمای تلمبه خانه های آب | مصوب معاونت نظارت راهبردی– وزارت نیرو (نشریه شماره 470) سال 1388


23- دانلود دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تأسیسات آبرسانی شهری | مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – وزارت نیرو (نشریه شماره 517) سال 1388


24- دانلود راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها | مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – وزارت نیرو (نشریه شماره (529) سال 1389)


25- دانلود استاندارد آب 6273، آب – راهنمایی استفاده مجدد از آب در واحدهای تولید مواد غذایی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


26- دانلود استاندارد آب 6305، آب – آیین کار بهداشتی آب های آشامیدنی بسته بندی شده (به غیر از آب معدنی) (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


27- دانلود فایل کامل استاندارد آب 1-6314 و 2-6314 و 3-6314، پلاستیک ها- سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپلین – قسمت اول: اصول کلی، قسمت دوم لوله ها – ویژگی ها، قسمت سوم: اتصالات – ویژگی ها (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سال 1386


28- دانلود استاندارد آب 6694، آب آشامیدنی بسته بندی شده – ویژگی ها (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سال 1389


29- دانلود استاندارد آب شماره 1-7171، کیفیت آب – قابلیت مصرف محصولات غیرفلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب – بخش اول: ویژگی ها (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سال 1382


30- دانلود استاندارد آب شماره 1-2-7171، آب - قابلیت مصرف محصولات غیرفلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تأثیر آنها بر کیفیت آب – قسمت دوم: روش های آزمون – بخش 2-1: آزمونه ها (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سال 1387


31- دانلود استاندارد آب شماره 1-2-2-7171، آب – قابلیت مصرف محصولات غیرفلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تأثیر آنها بر کیفیت آب – قسمت دوم: روش های آزمون – بخش 2-2: بو و طعم آب – بخش 2-2-1: کلیات روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سال 1387


32- دانلود استاندارد آب شماره 2-2-2-7171، آب – قابلیت مصرف محصولات غیرفلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب – قسمت دوم: روش های آزمون – بخش 2-2: بو و طعم آب – بخش 2-2-2: روش آزمون بو و طعمی که توسط شیلنگ ها و لوله های لایه وارد آب می شود (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سال 1387


33- دانلود استاندارد آب شماره 3-2-2-7171، آب قابلیت مصرف محصولات غیرفلزی در تماس با آب مصرفی انسان باتوجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب – قسمت دوم: روشهاي آزمون- بخش :  2 -2 بو و طعم آب- بخش - 3 : 2 -2روش آزمون بو و طعمي كه توسط ها شيلنگ وارد آب انتقالي براي تهيه غذا و نوشيدني ميشود (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سال 1387


34- دانلود استاندارد آب شماره 7615، کیفیت آب – آزمون سمیت برای ارزیابی ممانعت از نیترات سازی میکروارگانیسم های لجن فعال (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سال 1393


35- دانلود استاندارد آب شماره 7617، کیفیت آب – آزمون مهار رشد جلبک آب شیرین به وسیله جلبک های سبز تک سلولی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مهرماه سال 1383


36- دانلود استاندارد آب شماره 2-7724، کیفیت آب – جستجو و شمارش انتروکوک های روده ای – قسمت دوم روش صافی غشایی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آبان ماه سال 1383


37- دانلود استاندارد آب شماره 1-7725، کلی فرم ها کیفیت آب – جستجو و شناسایی اشریشیا کلی و قسمت اول: روش صافی غشایی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آبان ماه سال 1383


38- دانلود استاندارد آب شماره 7919، کیفیت آب – اندازه گیری میزان سیلیس – روش آزمون | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دی ماه سال 1383


39- دانلود استاندارد آب شماره 7920، کیفیت آب - نمونه برداری– راهنمای نمونه برداری از آب و بخار در تاسیسات دیگ بخار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آذرماه سال 1383


40- دانلود استاندارد آب 7959، کیفیت آب – نمونه برداری – نمونه برداری از آب دریا- آیین کار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آذرماه سال 1383


41- دانلود استاندارد آب 7960، کیفیت آب- نمونه برداری- نمونه برداری از پساب ها- آیین کار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اردیبهشت ماه سال 1384


42- دانلود استاندارد آب 7961، کیفیت آب- نمونه برداری- نمونه برداری از دریاچه های طبیعی و مصنوعی- آیین کار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آذر ماه سال 1383


43- دانلود استاندارد آب 7962، کیفیت آب- نمونه برداری- نمونه برداری از فروریزه های آب- آیین کار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آذر ماه سال 1383


44- دانلود استاندارد آب 7993، کیفیت آب- ارزیابی صافی های غشایی مورد استفاده برای آزمون های میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اردیبهشت ماه سال 1384


45- دانلود استاندارد آب 8097، آب- آب خالص مورد استفاده در آزمایشگاه های بیومدیکال- ویژگی ها (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اردیبهشت ماه سال 1384

 

استانداردهای فاضلاب

1- دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی) | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (237) سال 1380)


2- دانلود راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تأسیسات آبرسانی شهری | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (241) سال 1380)


3- دانلود استاندارد ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (275) سال 1383)


4- دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری (بخش دوم-تصفیه ثانویه) | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (284) سال 1383)


5- دانلود راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (285) سال 1383)


6- دانلود راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (347) سال 1386)


7- دانلود راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب | مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- وزارت نیرو (نشریه شماره (436) سال 1388)


8-استاندارد خروجی فاضلاب تصفیه شده | مصوب سازمان حفاظت محیط زیست ایران


9- بررسی خوردگی فاضلابروهای بتنی و پیشنهاد بهترین روش های مقابله با آب (لوله بتنی با شکل سازه ای جدید، انواع پوشش ها و لوله های مقاوم) | دکتر جلیل ابریشمی، مهندس جلال یزدی نژاد


10- دانلود کمیسیون استاندارد کیفیت آب- ارزیابی عوامل مهارکننده سرعت مصرف اکسیژن در لجن فعال سال 1381

 

استانداردهای خاک

1- دانلود آخرین استاندارد آلودگی خاک در ایران | مصوب سازمان حفاظت محیط زیست ایران سال 1396

 

استانداردهای آزمایشات آب و فاضلاب

1- دانلود استاندارد آب شماره 1053، آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی (تجدیدنظر پنجم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1388)


2- دانلود استاندارد آب شماره 1055، روش های آزمون آب آشامیدنی (تجدید نظر اول، چاپ دوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (شهریور 1370)


3- دانلود استاندارد آب شماره 2347، روش نمونه برداری آب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


4- دانلود استاندارد آب شماره 2348، روش روزمره نمونه برداری آب (چاپ دوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


5- دانلود استاندارد آب شماره 2350، کیفیت آب- اندازه گیری یون کلرید در آب (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1392)


6- دانلود استاندارد آب شماره 2351، روش تعیین یون فلوئور در آب (چاپ سوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


7- دانلود استاندارد آب شماره 2352، روش تعیین یون نیترات در آب (چاپ سوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


8- دانلود استاندارد آب شماره 1-8396، کیفیت آب- اندازه گیری اکسیژن بیوشیمیایی مورد نیاز بعد از n روز (بخش اول: رقیق سازی و بذردار کردن با افزودن الیل تیواوره- روش آزمون) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مهرماه سال 1384


9- دانلود استاندارد آب شماره 2353، کیفیت آب – اندازه گیری یون سولفات در آب (تجدیدنظر اول) | مصوب سازمان استاندارد ملی ایران خرداد 1392


10- دانلود استاندارد آب شماره 2354، روش اندازه گیری یون فلزات در آب و فاضلاب (چاپ سوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


11- دانلود استاندارد آب شماره 2355، روش اندازه گیری یون کلسیم و منیزیم در آب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


12- دانلود استاندارد آب شماره 2356، روش آزمون سختی آب (چاپ سوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


13- دانلود استاندارد آب شماره 2441، آب معدنی طبیعی- ویژگی ها و روش های آزمون (تجدید نظر دوم) | مصوب سازمان ملی استاندارد ایران سال 1390


14- دانلود استاندارد آب شماره 2748، ویژگی های آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذایی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


15- دانلود استاندارد آب شماره 3067، روش اندازه گیری یون آمونیوم به روش پتانسیومتری (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


16- دانلود استاندارد آب شماره 3068، کیفیت اّب – اندازه گیری آمونیوم – روش تقطیر و تیتراسیون (تجدیدنظر اول) | مصوب سازمان ملی استاندارد ایران سال 1392


17- دانلود استاندارد آب شماره 3069، روش اندازه گیری مقدار کل سیانور در آب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


18- دانلود استاندارد آب شماره 3619، جستجو و شناسایی استرپتوککهای مدفوعی دراک به روش غنی سازی در محیط مایع (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


19- دانلود استاندارد 3759، جستجو و شمارش کلیفرم ها در آب به روش چند لوله ای (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


20- دانلود استاندارد آب شماره 4207، کیفیت آب – شمارش میکرو ارگانیسم ها در آب با استفاده از روش کشت – راهنما (تجدید نظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


21- دانلود استاندارد آب شماره 4208، کیفیت آب- نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی- آیین کار (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


22- دانلود استاندارد آب شماره 4403، میکروبیولوژی آب معدنی طبیعی – ویژگی ها و روش های آزمون (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اردیبهشت 1392


23- دانلود استاندارد آب شماره 5271، آب- شمارش میکرو ارگانیسم های قابل کشت | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


24- دانلود استاندارد آب شماره 5353، آب- جستجو و شمارش اسپورکلستریدیوم های احیاکننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی در آب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


25- دانلود استاندارد آب شماره 1-5711، آب- واژنامه- بخش یک- فهرست الفبایی و موضوعی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


26- دانلود استاندارد آب شماره 2-5711، آب- واژنامه- بخش دو- آب در طبیعت، نمونه برداری (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


27- دانلود استاندارد آب شماره 3-5711، آب- واژنامه- بخش سه- آب آشامیدنی، آب صنعتی، فاضلاب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


28- دانلود استاندارد آب شماره 4-5711، آب- واژنامه- بخش چهارم- بیولوژی میکرولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


29- دانلود استاندارد آب شماره 5-5711، آب- واژنامه- بخش پنجم- شیمیایی و آمار | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شهریور 1381


30- دانلود استاندارد آب شماره 5754، میکروبیولوزی آب- شناسایی و شماررش کاندیدا آلبیکانس (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


31- دانلود استاندارد آب شماره 5801، کیفیت آب- اندازه گیری نیتروژن- روش استفاده از هضماکسایشی توسط پراکسودی سولفات (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


32- دانلود استاندارد آب شماره 5859، آب- جستجو و شناسایی لژیونلا (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


32- دانلود استاندارد آب شماره 5866، آب- جستجوی و شناسایی هایفومیست های آبی به روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


33- دانلود استاندارد آب 5868، آب شناسایی و شمارش قارچ ها - روش های آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


34- دانلود استاندارد آب 5869، آب معدنی طبیعی – روش های آزمون میکروبی (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سال 1392


35- دانلود استاندارد آب 5870، آب – شناسایی و شمارش باکتری های احیاء کننده سولفات به روش MPN – روش میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


36- دانلود استاندار آب 5904، کیفیت آب – تعیین میزان مواد جامد معلق (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سال1381


37- دانلود استاندارد آب 6377، آب – شناسایی و جداسازی تک یاخته های آزاد زی – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


38- دانلود استاندارد آب 6378، آب – شناسایی و جداسازی نماتودها در آب خام آشامیدنی – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


39- دانلود استاندارد آب 6427، کیفیت آب، آب تغذیه و آب دیگ های بخار زمینی و دریایی – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


40- دانلود استاندارد آب 6722، کیفیت آب – آزمون و اندازه گیری رنگ (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سال 1391


41- دانلود استاندارد آب 6822، آب – جداسازی آنترو ویروسها – روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


42- دانلود استاندارد آب 6858، آب – ارزیابی اثر مهارکنندگی ترکیبات موجود در آب بر روی رشد میکرو ارگانیزم های موجود در لجن فعال (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سال 1381


43- دانلود استاندارد آب شماره 6987، آب شناسایی و شمارش ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم به روش ایمونوفلورسانس- روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


44- دانلود استاندارد آب شماره 7002، كيفيت آب - نمونه برداري – راهنماي نمونه برداري از آب آشاميدني در سيستم توزيع و تصفيه خانه (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آذر ماه 1387


45- دانلود استاندارد آب شماره 7023، آب- جستجو و شناسایی سیانوباکترها- روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، فروردین 1383


46- دانلود استاندارد آب شماره 7024، آب- جستجو و شناسایی باکتریوفاژها- قسمت دوم: کلی فاژهای سوماتیک – روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، فروردین 1383


47- دانلود استاندارد آب شماره 1-7024، کیفیت آب – جستجو و شمارش باکتریوفاژها- قسمت اول: شمارش باکتریوفاژهای ریبونوکلئیک اسید (RNA) اختصاصی F


48- دانلود استاندارد آب شماره 3-7024، کیفیت آب- جستجو و شمارش باکتریوفاژها- قسمت سوم: اعتبار بخشی روش های تلغیظ باکتریوفاژها از آب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بهمن 1387


49- دانلود استاندارد آب شماره 7046، کیفیت آب – اندازه گیری کروم به روش های بیناب سنج جذب اتمی – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آبان 1382


50- دانلود استاندارد آب شماره 7067، آب – جستجوی و شناسایی آنتاموباهیستولیتیکا – روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


51- دانلود استاندارد آب شماره 7098، هیپوکلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی – ویژگی ها و روش های آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


52- دانلود استاندارد آب شماره 7109، کیفیت آب – اندازه گیری هیدرازین – روش آزمون (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سال 1394


53- دانلود استاندارد آب شماره 7223، آب – جستجو و شناسایی ویبریوکلرا – روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سال 1382


54- دانلود استاندارد آب شماره 7224، آب – کاربرد برم در گندزدایی آب استخرهای شنا – آئین کار بهداشتی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تیر سال 1383


55- دانلود استاندارد آب شماره 7225، آب- جستجو و شناسایی کلیفرم ها به روش وجود – عدم وجود – روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سال 1382


56- دانلود استاندارد آب شماره 7372، کیفیت آب – نمونه برداری از رسوبات بستر محیط های آبی – آئین کار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


57- دانلود استاندارد آب شماره 7379، کیفیت آب – دستورالعمل اندازه گیری کربن آلی کل – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تیرماه سال 1383


58- دانلود استاندارد آب شماره 7381، کیفیت آب – اندازه گیری روغن و گریس و هیدروکربن های نفتی موجود در آب و فاضلاب به روش بیناب سنجی مادون قرمز – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تیرماه سال 1383


59- دانلود استاندارد آب شماره 7476، کیفیت آب – تعیین هداین الکتریکی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مردادماه سال 1383


60- دانلود استاندارد آب شماره 7609، کیفیت آب – اندازه گیری شش عامل کمپلکس کننده روش کروماتوگرافی گازی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مهرماه سال 1383

 

استانداردهای هوا و هوای پاک

1- دانلود استاندارد حد مجاز انتشار آلاینده های هوا ماده (12) قانون هوای پاک | تصویب نامه هیئت وزیران- وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حفاظت محیط زیست (شهریور 1397)


2- دانلود آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون هوای پاک | تصویب نامه هیئت وزیران- وزارت کشور-وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور (شهریور 1397)


3- دانلود آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (16) قانون هوای پاک | تصویب نامه هیئت وزیران- وزارت کشور-وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور (شهریور 1397)

 

سایر استانداردهای محیط زیستی

1- استاندارد محیط زیستی امکانات و تاسیسات دریافت فضولات نفتی نفتکش ها، کشتی ها و شناورها | مصوب سازمان حفاظت محیط زیست ایران (شهریور 1397)


2- دانلود استاندارد آب شماره 4575، آیین کار سیستم تأسیسات مکانیکی و گندزدایی آب استخرهای شنای سرپوشیده (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


3- دانلود استاندارد 5015، آیین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلرزنی در تصفیه آب آشامیدنی | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


4- دانلود فهرست استانداردهای ملی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر | سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)- دفتر تحقیقات

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22261233
26423930

فکس:

22264993
26423668

توییتر لینکداین اینستاگرام