شما اینجا هستید: برگ نخستدوره های آموزشی آب و فاضلاب و ارزیابی اثرات محیط زیستی

دوره های آموزشی آب و فاضلاب و ارزیابی اثرات محیط زیستی

۱. دوره آموزشی
مبانی آب شیرین کن های اسمزمعکوس (RO)
Introduction to Reverse Osmosis
Desalination Units

هدف :
این دوره آموزشی به منظور آشنایی مخاطبین با مبانی علمی فرایند اسمز معکوس و نکات عملی مرتبط با دستگاه های آب شیرین کن اسمز معکوس طراحی شده و ارائه می گردد .

محتوا :
•    مبانی تئوری فرایند اسمز معکوس
•    غشاهای و مدول های غشایی اسمز معکوس
•    پلاریزاسیون غلظتی و گرفتگی در غشاهای اسمز معکوس
•    کیفیت مورد نیاز آب برای فرایند اسمز معکوس
•    پیش تصفیه آب ورودی به سیستم
•    انواع الگوهای فرایندی اسمز معکوس
•    تصفیه نهایی آب شیرین آب شور حاصل از واحد
•    شستشوی غشاهای اسمز معکوس
•    راهبری واحد اسمز معکوس

مخاطبین :
•    مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه
•    مهندسین طراح فرایندهای آب و پساب
•    سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO

۲. دوره آموزشی
طراحی مقدماتی آب شیرین کن های اسمز معکوس
Design Basis of Reverse Osmosis Desalination Units

 هدف :
این دوره آموزشی به منظور آشنایی مخاطبین با روش طراحی مفهومی آب شیرین کن های اسمز معکوس توسط محاسبات دستی و نیز با استفاده از نرم افزارهای تجاری ارائه می گردد .
شرکت کنندگان پس از دوره این توانایی را خواهند داشت که برای هر مورد ، نوع ، تعداد و آرایش غشاهای اسمز معکوس لازم را تعیین نموده و مشخصات اصلی مورد نیاز سیستم از جمله فشار مورد نیاز پمپ و کیفیت آب شیرین تولیدی را محاسبه نمایند .

محتوا :
•    مروری برمبانی تئوری فرایند اسمز معکوس
•    انتخاب الگوی فرایندی مورد نیاز برای آب شیرین کن
•    معیارهای انتخاب آلمان های غشایی
•    اصول طراحی آرایه غشاء
•    کارگاه "طراحی مقدماتی یک واحد اسمز معکوس "
•    کارگاه "طراحی فرایند اسمز معکوس توسط نرم افزار ROSA "
•    کارگاه " طراحی فرایند اسمز معکوس توسط نرم افزار IMSdesign "
•    کارگاه "طراحی فرایند اسمز معکوس توسط نرم افزار CSMpro "

مخاطبین :
•    مهندسین طراح فرایندهای آب و پساب
•    مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه
•    سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO

۳. دوره آموزشی
طراحی پیشرفته آب شیرین کن های اسمز معکوس
Advance Design of Reverse Osmosis Desalination Units

هدف :
این دوره آموزشی به منظور ارائه نکات تکمیلی در خصوص طراحی آب شیرین کن های اسمز معکوس ارائه می گردد . شرکت کنندگان پس از دوره توانایی کافی برای طراحی این واحدها را خواهند داشت . همچنین مهارت کافی در محاسبات اقتصادی و تخمین هزینه آب تولیدی در فرایند اسمز معکوس را کسب می کنند .

محتوا :
•    نکات تکمیلی طراحی واحد آب شیرین کن اسمز معکوس
•    سیستم کنترل و ابزار واحد اسمز معکوس
•    انتخاب جنس ادوات در واحدهای اسمز معکوس
•    سیستم های بازیافت انرژی در واحدهای اسمز معکوس
•    نکات مهم برای طراحی سیستم پیش تصفیه آب
•    نکات مهم برای طراحی سیستم شستشوی غشاها
•    محاسبات تصفیه نهایی آب شیرین
•    تخمین هزینه های واحد اسمز معکوس و هزینه تمام شده آب تولیدی

مخاطبین :

•    مهندسین طراح فرایندهای آب پساب
•    مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه
•    سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO

۴. دوره آموزشی
راهبری و نگهداری آب شیرین کن های اسمز معکوس
Operation and Maintenance of Reverse Osmosis
Desalination Units

هدف "
این دوره آموزشی به منظور آشنایی مخاطبین با روش راهبری و نگهداری از آب شیرین کن های اسمز معکوس ارائه می گردد .
شرکت کنندگان پس از اتمام این دوره ، نکات کاربردی فراوانی را در خصوص نحوه کار با آب شیرین کن های اسمز معکوس فرا خواهند گرفت که به کار بستن آنها منجر به کیفیت بالاتر در آب تولیدی و افزایش عمر غشاها و سیستم آب شیرین کن خواهد شد . همچنین قادر خواهند بود مشکلات سیستم را شناسایی کرده و راه حل های علمی را رفع آن ارائه دهند .

محتوا :
•    مروری بر مبانی تئوری فرایند اسمز معکوس
•    شیمی آب و اثرات آن بر فرایند اسمز معکوس
•    پایش عملکرد سیستم پیش تصفیه آب
•    پایش عملکرد واحد آب شیرین کن
•    کارگاه "پایش عملکرد واحد آب شیرین کن توسط نرم افزارROdata "
•    راه اندازی و توقف واحد
•    انتخاب مواد شوینده و روش شستشوی غشاها
•    رفع مشکلات واحد آب شیرین کن

مخاطبین :
•    مسئولین  و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه
•    مهندسین طراح فرایندهای آب و پساب
•    سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO


۵. دوره آموزشی
دوره تصفیه پساب در راکتورهای غشاء زیستی (MBR)

محتوا :
•    مرور مختصری بر سامانه لجن فعال و ایده جایگزینی توسط رآکتورهای غشاء زیستی
•    تاریخچه غشاء زیستی
•    وضعیت بازار سامانه غشاء زیستی و رشد آتی آن
•    اصول فرآیندهای جداسازی به کمک غشاء
•    انواع غشاهای مورد استفاده و مواد تشکیل دهنده اصلی آنها
•    الگوهای چیدمان غشاء در فرایند غشاء زیستی
•    ارتباط بین پارامترهای فرآیند غشاء زیستی و گرفتگی غشاء
•    پیش تصفیه جهت سامانه های غشاء زیستی
•    روش های تمییز کاری غشاء در حین کار سامانه غشاء زیستی
•    روش های تمییز کاری شمیایی در وضعیت خارج از کار سامانه غشاء زیستی
•    پارامترهای راهبری سامانه رآکتورهای غشاء زیستی
•    فناوری های تجاری غشاء زیستی

۶.تصفیه پسابهای نفتی / تصفیه پسابهای روغنی
Oily Wastewater Treatment Course
هدف :
این دوره آموزشی به منظور  آشنایی مخاطبین با روشهای تصفیه پسابهای نفتی ونیز تصفیه آب همزاد نفت (Produced Water) طبق آخرین روشها و استانداردهای موجود دنیا طراحی شده است .شرکت کنندگان پس از طی دوره توانایی طراحی و ارائه ساختار فرایند تصفیه در پالایشگاهها، پتروشیمی ها و واحدهایی که به هر نحو با نفت/روغن و تصفیه و جداسازی آن سر و کار دارند را خواهند داشت .
محتوا :
•    ترکیبات مختلف آب و نفت
•    روابط حاکم بر جداسازی آب و نفت
•    مواد شیمیایی موجود در تصفیه آب و نفت
•    بررسی روشهای مختلف تصفیه پسابهای نفتی :

-Grease Trap
-API
-CPI
_DAF-DGF
-IAF-IGF
-Cyclones
-Membrane Filtration
-MPPE
-Absorbents
* استانداردهای موجود در طراحی واحدهای نفتی
* استانداردهای محیط زیستی موجود در خصوص کیفیت پساب خروجی
        - پروتکل کویت
-        استاندارد های جهانی
•    روشهای آزمایش حضور روغن / نفت در آب
•    برخی پروژهای اجرا شده
مخاطبین :
•    مهندسین طراح تصفیه خانه های نفتی
•    مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای تصفیه پساب نفتی
•    متخصصین علاقه مند به یادگیری فرایندهای تصفیه پساب نفتی


-    تصفیه و پالایش خاک   Soil Remediation
هدف :
این دوره آموزشی با هدف آشنایی مخاطبین با روشهای پالایش و پاکسازی خاکهای آلوده ، به خصوص خاکهای آلوده به نفت و آلاینده های هیدروکربنی و نیز نمک طراحی گشته است .
شرکت کنندگان پس از این دوره توانایی مدیریت و پاکسازی مناطقی را که دارای انواع مختلف آلودگیها می باشند، خواهند داشت .
محتوا :
-    تعریف خاک
-    روشهای مختلف پالایش خاک:  
o    زیست پالایی (Bioremediation)
o    فیزیکی (Physical)
o    شیمیایی (Chemical)
o    حرارتی (Thermal)
o     تثبیت خاک (Stabilization)

در زیر نمونه ایی از تصاویر دوره های برگزار شده توسط مدرسین این شرکت،ارائه گردیده است:

پالایشگاه نفت پارس ( دوره عمومی تصفیه فاضلاب )

 

 

 

پتروشیمی پلیمر کرمانشاه ( دوره تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته )

 

 

 

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنفی سهند ( دوره عمومی تصفیه فاضلاب )

 

 

 

شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران ( دوره تصفیه پسابهای نفتی )

 

 

 

پتروشیمی فجر-بندر ماهشهر ( دوره تصفیه آب صنعتی (فرایندهای غشایی و RO))

 

 

 

پالایشگاه نفت پارس ( دوره تصفیه پسابهای نفتی)

 

 

 

پالایشگاه نفت پارس ( دوره تصفیه فاضلاب به روش MBR)

 

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

 تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم
 تلفن: 22261233-26423930-26709130
 فکس:22264993-26423668

توییتر لینکداین اینستاگرام