شما اینجا هستید: برگ نخستفرم های خود اظهاری محیط زیستی

فرم های خود اظهاری محیط زیستی

تعیین پارامترهای مشمول خوداظهاری در پایش آلودگی ( شیوه نامه: 00-12-2)

مقدمه:

به منظور وحدت رویه در انجام خود اظهاری در پایش آلودگی محیط زیست، پارامترهای عمومی و شاخص منابع بالقوه آلاینده، مطابق دسته بندی های ضوابط استقرار صنایع و مراکز خدماتی، در گروه های مختلف فیزیکو شیمیایی، بیولوژی و بیوتکنولوژی، هوا و صدا برای فرایندهای مختلف تولید و یا عرضه خدمات به تفکیک بشرح موارد زیر تعیین شده است.

ماده 1: ادارات کل موظفند نسبت به تعیین نوع پارامترهای مشمول خود اظهاری واحدهای تحت پوشش مطابق جداول ذیل اقدام و مراتب به نحو مقتضی به اطلاع واحدهای مورنظر رسانده شود.

ماده 2: کلیه واحدهای صنعتی و غیرصنعتی مشمول موظفند فارغ از اعلام یا عدم اعلام ادارات کل نسبت به انجام خود اظهاری در پایش آلودگی واحد تحت پوشش خود از طریق آزمایشگاه های معتمد حداقل در فواصل زمانی سه ماهه اقدام و ادارات کل را از نتایج پایش مطلع نمایند.

ملاحظات گروه هوا و صدا:

پارامترهای عمومی مشمول اندازه گیری برای کلیه واحدها در بخش منابع ثابت عبارتند از:

- غلظت µg/m3-ppm-mg/m3

- سرعت جرمی gm/s

- درصد حجمی اکسیژن %VO2

- دما ( درجه سانتیگراد)

- فشار ( اتمسفر)

- درصد جرمی رطوبت یا اندازه گیری آلاینده در حالت خشک

- مدت زمان اندازه گیری ( دقیقه)

- دبی خروجی گاز برحسب مترمکعب بر دقیقه

- درصد حجمی دی اکسید کربن % VCO2

- درصد حجمی هوای اضافه % ExAir

- درصد راندمان حرارتی %Eff

- قطر داخلی دودکش (D) برحسب سانتیمتر

- جهت اندازه گیری آلودگی صوتی لازم است بر اساس استاندارها و معیارهای مورد نظر دفتر بررسی آلودگی هوای سازمان اقدام شود.

 ملاحظات گروه فیزیکوشیمیایی:

- در مواردی که فاضلاب بهداشتی با پساب صنعتی ادغام شود پایش پارامترهای نیترات، آمونیاک، دترجنت، چربی و روغن، کلرآزاد علاوه بر پارامترهای مربوطه الزامی است.

- دبی پساب باید اندازه گیری و گزارش شود.

- اندازه گیری پارامترهای ED, DO, TDS بستگی به منبع پذیرنده دارد.

- منظور از فلزات
Zn,V, Pb,Ni,Mn,Mo,Hg,Fe,Cu,Cr,Co,Cd,B,Be,As,Ag,Al,Se, و... می باشد که بر حسب فرآیند تولید مواد اولیه و واسطه بنا به صلاحدید ادارات کل یا دفتر پایش نوع آنها تعیین و اندازه گیری خواهد شد.

- منظور از هیدروکربنهای نفتی حداقل 5 مورد از ترکیبات PAH
(Naphthlene, Acenaphthylene)
Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluranthene, Benzo (a), Pyrene
(Benzo (b) Fluoranthene می باشد و در مورد سایر هیدروکربنها مانند ترکیبات آلیفاتیک (C14-C34) و  TPH اندازه گیری با صلاحدید و پیشنهاد ادارات کل یا دفتر پایش صورت پذیرد.
 
- در خصوص ترکیبات PCB و سموم آنالیز 4 مورد از ترکیبات  (PCB28,52,118,138,180,44,153,101)  5 مورد از سموم کلره (Endrin, Lindane, Endosulfan, p,p´-DDD, p,p´-DDE , HCB, Aldrin, p,p´-DDT, Heptachlor) و 4 مورد از سموم فسفره (Ethtion, Diazinon, Fenitrothion, Dichlorovous, Malathion, Profenofos, Demethoat Methyl Parathion) الزامی می باشد و سایر موارد پیشنهادی بر حسب فرآیند تولید مواد اولیه و واسطه بنا به صلاحدید ادارات کل یا دفتر پایش اندازه گیری خواهدشد.

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515