شما اینجا هستید: برگ نخستتصفیه آبدیونایزر (آب دمین)

دیونایزر (آب دمین)

يون زدا یا دیونایزر (Deionizer)

ديگهاي بخار فشار بالا،صنايع الكترونيك و برخي از صنايع شيميايي نياز به آب فوق العاده خالص دارند.

يكي از روشهاي تهيه آب خالص استفاده از رزينهاي مبادله يوني مي باشد. عوامل متعددي بر عملكرد اين رزينها موثر مي باشند، از آن جمله مي توان به نوع رزين، نحوه تماس آب و رزين، دماي آب، غلظت آنيونها و كاتيونها، نوع و مقدار احيا كننده، نحوه احياء و ترتيب قرارگرفتن ستونهاي يون زدا اشاره كرد. با توجه به اين عوامل و كيفيت آب مور نياز، دستگاههاي مبادله يون در غالب يك يا چند ستون موازي و يا سري به صورت تك لايه، دو لايه، سه لايه و يا مخلوط ساخته مي شوند. در جدول شماره (6) چند روش يون زدايي آب نشان داده شده است.

 

 

جدول: روشهاي متعارف يون زدايي آب با استفاده از رزينهاي مبادله يوني

چيدمان ستونهاي يون زدايي

 آب خام ͢  

SC    ͢   SA

͢       آب تصفيه

 آب خام ͢  

SC  ͢   DG ͢   SA

͢       آب تصفيه

 آب خام ͢  

SC  ͢   DG ͢   WA  ͢   SA

͢       آب تصفيه

 آب خام ͢  

WC  ͢   SC ͢   DG ͢   SC ͢   SA

͢       آب تصفيه

 آب خام ͢  

WC  ͢   SC ͢   DG  ͢   WA  ͢   SA

͢       آب تصفيه

 آب خام ͢  

WC/SC  ͢   DG  ͢   WA/SA

͢       آب تصفيه

 

گاززداDG- رزين كاتيوني قوي، رزين آنيوني قوي، -SC

 رزين آنيوني ضعيف- WA، رزين كاتيوني ضعيف -Wc

           

اگر آب با كيفيت بسيارعالي مورد نياز باشد ،در انتهاي هر يك از روشهاي توصيه شده در جدول بالا ، يك ستون مخلوط شامل رزينهاي كاتيوني قوي و آنيوني قرار مي گيرد.آب خروجي از اين ستون مي تواند هدايتي حدود  2/0 µS/cm داشته باشد.

يون زدايي آب به روش دو ستوني

مجموعه يون زدا داراي يك ستون كاتيوني براي حذف كاتيونهايي همچون كلسيم، منيزيم، سديم، پتاسيم و آهن و يك ستون آنيوني، براي حذف آنيونهايي همانند بي كربنات ،سولفات،كلرايد و سيليس از آب مي باشد.تجهيزات جنيب سيستم يون زدايي به روش دو ستوني عبارتنداز از مخزن ذخيره، مخازن سود و اسيد ،پمپ تزريق ، پمپ آب خام، پمپ آب يون زدايي شده، كنتور، شير فشار شكن، هدايت سنج و پي.اچ.سنج.

حوضچه خنثي سازي مناسبي در كنار تجهيزات يون زدايي آب تعبيه مي شود تا پساب حاصل از احياء ستونهاي كاتيوني و آنيوني محيط را آلوده نكند.

 و يا آهن پوشش داده شده با پي.وي.سي و يا لاستيك مي باشد. Stainless steel بدنه ستونها بسته به سفارش ، از جنس فولاد ضد زنگ

كليه شيرها، لوله ها، و اتصالا از جنس پي.وي.سي مي باشد.

يون زدايي آب به روش دو ستوني

 

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

 تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم
 تلفن: 22261233-26423930-26709130
 فکس:22264993-26423668